معاونت اجرایی

جناب آقای مهرداد دشتی

سوابق و تحصیلات :

لیسانس حسابداری

معاونت در مدارس مختلف سلام همت ،البرز

سابقه فعالیت در شرکت های مختلف حسابداری