برگزاری دومین دوره جلسات اولیا و مربیان و اولین دوره جلسات آموزش خانواده