لیست وسایل مورد نیاز دانش‌آموزان- به تفکیک پایه- سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

تغییر آدرس سامانه مدیریت آموزش

آدرس سامانه مدیریت آموزش به taraz.org تغییر یافت. چنانچه دانش‌آموزان به آدرس فرآیند مراجعه نمایند، با صفحه ای مواجه می‌شوند که آنها را به آدرس جدید هدایت می‌کند.