وسایل مورد نیاز پایه های دوم تا ششم

گزارش کلاس‌های اردیبهشت ماه

با سلام

علوم:

درس ١٢ تا ١٤ تدريس شد.
كاربرگ هاي مربوطه كامل شد.
پرسش و پاسخ هاي كلاسي انجام شد.

اجتماعي:

درس ٢٠ تا ٢٣ تدريس شد.
كاربرگ هاي مربوطه انجام شد.
پرسش و پاسخ كلاسي صورت گرفت.

هديه هاي آسماني:
درس ١٨ تا ٢٠ تدريس شد.
كاربرگ هاي مرتبط با هر درس تكميل گرديد.
پرسش و پاسخ كلاسي انجام شد.
فارسي:
درس ١٣ تا ١٧ تدريس شد
واژگان مرتبط با هر درس در دفتر واژگان چسبانده شد.
املاي هر درس گفته شد.
كتاب نگارش تكميل گرديد.
كاربرگ هاي مربوطه انجام شد.
پرسش هاي كلاسي صورت گرفت.

رياضي:
فصل٦ و ٧ تدريس شد.
كاربرگ هاي مربوطه حل شد.

گزارش کلاس‌های اسفند ماه

با سلام
فصل ٥ رياضي مبحث محيط و مساحت تدريس شد:

– 🙂دست ورزي هاي مربوطه انجام گرفت و كاربرگ هاي مربوطه حل شد

فارسي درس ١١ و ١٢ تدريس شد:
– آشنايي با پسوند “ستان””
– آشنايي با پسوند “دان”
– آشنايي با حكايت و شعر)

– 🙂 املاي درس ١١ به همراه كاربرگ هاي دستوري و جمله سازي (هر دو درس)در كلاس انجام شد
– 🙂معاني لغات دشوار به همراه مخالف ها و هم خانواده ها در دفتر واژگان چسبانده و تمرين شد
هديه هاي آسماني درس ١٥ تا ١٧ تدريس شد:

– آشنايي با امام سجاد، امام محمدباقر و امام جعفرصادق و زندگينامه ي ايشان

– 🙂پرسش و پاسخ كلاسي (كتبي و شفاهي)
– 🙂تكميل كاربرگ هاي مربوطه
مطالعات اجتماعي درس ١٧ تا ١٩ تدريس شد:
– آشنايي با ايمني در خانه و كار آتشنشان ها
– آشنايي با كاركردهاي مدرسه و ضرورت وجود مقررات در مدرسه
– آشنايي با مكان هاي مختلف مدرسه
– 🙂پرسش و پاسخ كلاسي (كتبي و شفاهي)
– 🙂حل كاربرگ هاي مربوطه

علوم درس ١١ تدريس شد:

– آشنايي با انواع دانه، ساقه، برگ و ريشه

🙂پرسش و پاسخ كلاسي انجام گرفت (كتبي و شفاهي)
نوروز، نماد جاودانِ نو شدن است
تجدید جوانیِ جهان کهن است
زین ها همه خوب تر که هر نو شدنش
یادآور نام پاک ایرانِ من است

“سال نو بر شما بزرگواران مبارک”

گزارش کلاس های بهمن ماه

با سلام
فصل٤ رياضي مبحث تقسيم، انواع خط و قطر تدريس شد:

– حل تقسيم به كمك شكل و محور
– آشنايي با حل مساله به كمك زيرمساله
– آشنايي با خط راست، نيم خط و پاره خط
– آشنايي با اشكال چندضلعي و كشيدن قطر براي آن ها

– 🙂دست ورزي هاي مربوطه انجام گرفت و كاربرگ هاي مربوطه حل شد

فارسي درس٩ و ١٠ تدريس شد:
– آشنايي با پيشوند “دل”
– آشنايي با پسوند “مند”
– آشنايي با جملات كامل و ناقص
– آشنايي با امام زمان (عج)

– 🙂املاي هر دو درس به همراه كاربرگ هاي دستوري و جمله سازي در كلاس انجام شد
– 🙂معاني لغات دشوار به همراه مخالف ها و هم خانواده ها در دفتر واژگان چسبانده و تمرين شد

هديه هاي آسماني درس ١٢ تا ١٤ تدريس شد:

– آشنايي با قرآن و پيروي از دستورات آن در زندگي
– آشنايي با حجاب و شناخت محرم و نامحرم
– آشنايي با حضرت فاطمه و خصوصيات اخلاقي ايشان

– 🙂پرسش و پاسخ كلاسي (كتبي و شفاهي)
– 🙂حل كاربرگ هاي مربوطه

مطالعات اجتماعي درس ١٣ تا ١٦ تدريس شد:
– آشنايي با بازيافت
– آشنايي با كاركردهاي خانه
– آشنايي با انواع خانه
– آشنايي با نقشه ي خانه و تفاوت خانه هاي امروزي با قديمي

– 🙂پرسش و پاسخ كلاسي (كتبي و شفاهي)
– 🙂حل كاربرگ هاي مربوطه

علوم درس ٩ و ١٠ تدريس شد:

– آشنايي با مفهوم نيرو و اثرات آن
– آشنايي با انواع نيرو و كاربرد آن در زندگي
-آشنايي با آهنربا و نيروي جاذبه ي زمين
– آشنايي با اهرم و انواع آن

🙂كاربرگ ها و آزمايش هاي مربوطه انجام گرفت
🙂پرسش و پاسخ كلاسي (كتبي و شفاهي)