صرف‌ صبحانه در پارک و بازی فوتبال در زمین چمن مصنوعی، این اردو از ساعت هشت صبح تا یازده صبح روز ۲۱ آذر برگزار شد. گزارش تصویری: