گزارش کلاس‌های مهارت‌های زندگی

آموزش مهارت‌های ده‌گانه زندگی:

با هدف:

–          کسب مهارت‌هایی برای مقابله با شرایط پرخطر

–          افزایش توانایی‌های روانی- اجتماعی کودکان

–          مقابله با مشکلات زندگی

–          ارتقا بهداشت روان

برای دانش‌آموزان در نظر گرفته شده است.

از آنجایی که مناسب‌ترین شیوه برای ایجاد تغییر در رفتار اجرای کارگاه آموزشی است کلاس‌ها به صورت کارگاهی (ترکیبی از چند شیوه آموزشی مانند سخنرانی، بحث گروهی، فعالیت گروهی، جملات ناتمام،  بارش فکری، نمایش، قصه و …) اجرا می‌شود.

*: ایجاد تغییر در:

– دانش: افزایش میزان معلومات

– نگرش: تغییر باورها ونگرش فرد نسبت به موضوع

– رفتار: انجام رفتارهای درست (مهارت)

کتاب‌های مفید برای والدین

اسلاید یک

اسلاید دو