ربیان برای هر بازی خاص برنامه خاصی دارند. جراحان، جراحی خود را برنامه‌ریزی می‌کنند و به طور قاطع آن را اجرا می‌کنند. وکیل مدافعان بعد از آماده سازی دفاعیات، از موکلین خود دفاع می‌کنند. بازیکنان شطرنج بعد از تفکر بسیار، یک حرکت را انجام می‌دهند. مسافران با نقشه به مسافرت می‌روند و لباس مناسب همراه می‌برند.
پس چرا برخی از معلمین با اکراه در مورد برنامه درسی صحبت می‌کنند؟ حقیقت این است که شکست در برنامه‌ریزی، برنامه‌ای برای شکست است.
شما یک کشتی بدون لنگر یا یک چکش بدون میخ هستید. لذا هر روز برای درس‌‌های خود برنامه‌ریزی کنید تا در مسیر بمانید و گمراه نشوید.
بدانید که چرا موضوع خاصی را آموزش می‌دهید و به این ترتیب به دانش‌آموزان خود پاداش دهید.