اردوی تفریحی رامسر دانش آموزان پایه اول و دوم

حضور درخشان دانش آموزان دبیرستان سلام همت در جشنواره اسوه حسنه

برگزاری آزمون ورودی آزمایشی دبیرستان سلام شهید همت