اردوی تفریحی رامسر دانش آموزان پایه اول و دوم

حضور درخشان دانش آموزان دبیرستان سلام همت در جشنواره اسوه حسنه

برگزاری آزمون ورودی آزمایشی دبیرستان سلام شهید همت

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی

اردوی تفریحی سنگان-دانش آموزان پایه دوم

اردوی تفریحی رامسر-دانش آموزان پایه سوم