سفیر دبیرستان همت در المپیاد جهانی ریاضی کلمبیا

قبولی دانش آموز سینا نبوی در مرحله دوم المپیاد ادبی