آقای امیرمحمد کریمی دارنده مدال نقره المپیاد کشوری ریاضی باآرزوی کسب مدال طلا و درخشش ایشان در ادامه مسیر

افتخارات المپیاد

سفیر دبیرستان همت در المپیاد جهانی ریاضی کلمبیا