قبولی دانش آموزمهیار محمد علی پور در مرحله اول المپیاد کشوری

قبولی دانش آموزپویا عدالت در مرحله اول المپیاد کشوری

قبولی دانش آموزامیراسد جلیلی در مرحله اول المپیاد کشوری

قبولی دانش آموز ایلیا زهرایی در مرحله اول المپیاد کشوری

قبولی دانش آموز مانی غفاری در مرحله اول المپیاد کشوری

قبولی دانش آموز مهدی کریمی پوردرمرحله اول المپیاد کشوری

قبولی دانش آموز شهریار گودرزی در مرحله اول المپیاد کشوری

قبولی دانش آموز محمد حسین رحیمی در مرحله اول المپیاد کشوری

قبولی دانش آموز طه کشاورز در مرحله اول المپیاد کشوری

کسب مدال درخشان طلا توسط دانش آموز دانیال حسین تبار درالمپیاد کشوری سال 1400