افتخارات المپیاد

سفیر دبیرستان همت در المپیاد جهانی ریاضی کلمبیا