مدال المپیاد ریاضی

مدال برنز کشوری المپیاد ریاضی

مدال جهانی المپیاد

مدال نقره جهانی المپیاد فیزیک

کسب مدال درخشان طلا توسط دانش آموز دانیال حسین تبار درالمپیاد کشوری سال ۱۴۰۰

سه شنبه ۷ بهمن ماه ۹۹-آیین تقدیر از مدال آوران المپیادکشوری سال ۹۹

آقای امیرمحمد کریمی دارنده مدال نقره المپیاد کشوری ریاضی باآرزوی کسب مدال طلا و درخشش ایشان در ادامه مسیر

افتخارات المپیاد