حضور مدیریت دبیرستان در محل اردوگاه کمال پایه دوازدهم و بیان نکات مشاوره ای…