با سلام
ریاضی:
-تدریس مفاهیم عدد مخلوط و کسر بزرگ تر از واحد، جمع و تفریق اعداد مخلوط و مفهوم ضرب کسرها که بیشتر مفاهیم همراه با کار گروهی و روش کشف کردن حل مسئله توسط فراگیران بود
-ارائه کاربرگ ها با مباحث مطرح شده و حل و بررسی آن ها در کلاس
علوم :
-تدریس فصل سه (رنگین کمان )
تمام آزمایشات این فصل توسط گروه ها انجام شد و نتایج آزمایشات در برگه های مخصوص ثبت شد.
-ارائه کاربرگ های مربوط به مباحث و حل و بررسی آن ها در کلاس