با سلام
در کلاس فارسی:
نشانه های( ای ز ش إ ٱ ) با روش های متنوعی که آموزگار جهت آ ماده سازی و تثبیت نشانه ها به کار می گیرد، تدریس شد.
کتاب های نگارش کامل شد و در روز تثبیت نشانه ها _جمله سازی نوشتن انواع دیکته ها و روان خوانی انجام شد.
در کلاس ریاضی:
تم های ۱۰؛۱۱؛۱۲؛۱۳؛ تدریس شد.
مباحث موجود در تم های ذکر شده:
شناخت اعداد ۷تا ۱۰ با شکل و نماد
جدول سودوکو ۹ تایی
اندازه گیری با ابزار غیر استاندارد
جمع با ابزار مختلف
تفریق با ابزار مختلف
شناخت مفهوم کمتر بیشتر و مساوی و یادگیری نمادهای آن
جمع و تفریق با کمک نماد آن ها
شناخت عدد سوم در جمع (حاصل جمع)

در کلاس علوم:
بخش دوم (سلام به من نگاه کن):
حواس پنجگانه برای دانش آموزان توضیح داده شد و آزمایشات لازم انجام شد. درباره ی کارهایی که ممکن است به هر کدام از اعضای بدن ما آسیب برساند صحبت شد.