📣مدرسه تعطیل نیست

🔸این روزها فقط نحوه‌ی یادگیری تغییر کرده آن هم بنا به شرایط بحرانی خاصی که کرونا برای همه بوجود آورده است.

بحرانی که دیر یا زود به اتمام می‌رسد و چرخه زندگی به روال عادی خود باز می‌گردد. اما چیزی که در این میان مهم است، از دست ندادن فرصت‌های در حال گذر است.

🔆 فرصت‌هایی که هنوز هم می‌توانند به منظور رشد و رسیدن به اهداف مورد استفاده قرار گیرند.

📚امروز ما در مجموعه مدارس سلام، خدمات آموزشی خود را با توجه به شرایط کنونی جامعه، و در نظر گرفتن سلامت دانش آموزان، به صورت مجازی با بهترین امکانات و کیفیت ارائه می‌کنیم. آموزش دانش آموزان رسالت ماست، وخانواده سلام به دنبال آن است که با پیگیری اهداف آموزشی دانش آموزان، حتی در شریط فعلی، به وظیفه خود در برابر آنها و جامعه عمل کند.

✅بنابراین با همان قدرت و انگیزه به فعالیت خود در بستری جدید و متناسب با حال و هوای این روزها ادامه می‌دهیم و یادآور می شویم که:

✨مدرسه تعطیل نیست✨