افتخارآفرینان دبیرستان سلام همت در دهمین جشنواره اسوه حسنه۱۴۰۱

نفر اول نظرسنجی مردمی پویش مادرانه-امیرمهدی خدادی دانش آموز عزیز پایه دهم

مقام سوم دارت تیمی