کسب رتبه دوم کشوری رشته نمایشنامه خوانی
در چهلمین جشنواره فرهنگی هنری فردا
مسابقات اداره کل آموزش و پرورش