اردوی تفریحی- ورزشی پایه‌های دهم و یازدهم با همراهی واحد فرهنگی و حضور مسئول پایه یازدهم برگزار شد.