برگزاری جشنواره اسوه حسنه در دبستان سلام همت

معرفی دبستان و پیش دبستان سلام همت

بازدید علمی از مرکز ستاره شناسی و آسمان نمای گنبد مینا