ورزش

گزارش کلاس‌های ورزش آبان ماه

با سلام

  • آغاز تمرینات آموزشی در رشته های مختلف بر اساس سرفصل های از پیش تعیین شده
  • انجام بازی های پرورشی و بومی محلی در راستای بهبود مشارکت پذیری و ایجاد انگیزه همچنین بهبود فاکتورهای چابکی و سرعت در کلاس آمادگی جسمانی
  • آموزش ضربات دست و پا، گارد و جاگیری و نیز بهبود فاکتورهای انعطاف پذیری، چابکی و قدرت در کلاس کاراته
  • آموزش قوانین بازی، مشخصات میز و راکت، تکنیک های هجومی و بهبود انعطاف و استقامت در کلاس تنیس روی میز
  • آموزش دریبل ساده، سرتوپ زدن، پاس کوتاه و بهبود فاکتور سرعت و استقامت در کلاس فوتبال

مطالب ورزشی

گزارش هفتگی