فوتبال صابونی در حیاط دبیرستان

سه شنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۱ – ششمین و آخرین اردو و اختتامیه پایگاه تابستانی