در فضایی با نشاط؛ آکنده از نور ایمان و عطر خوشبوی شهدا؛ امروز در کنار یکدیگر سال تحصیلی جدید را آغاز کردیم. امید است سالی سراسر نشاط همراه با دستاوردهای بیکران علمی؛ دینی؛تربیتی و فرهنگی را در کنار یکدیگر سپری کنیم