آشنایی با کاندیداهای شورای دانش آموزی سال تحصیلی ۴۰۰-۱۳۹۹ و شعار های انتخابی آنها