سرفصل مطالب ارائه شده در کلاس کسب و کار:

چرا کسب و کار مهم است؟

معرفی انواع کسب و کار

کسب و کار های نوین از چه زمانی با اهمیت شدند

معرفیِ پیشگامان کسب و کار های نوین

اهمیت کار گروهی

اسیب شناسی کار گروهی

چرا کسب و کار ها شکست میخورند و……